Saturday, 15/05/2021 - 15:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01  /KH-THPT

                      Kông Chro, ngày 10 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc CCHC năm 2020 trường THPT Hà Huy Tập

     Thực hiện Kế hoạch số 2287/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của SGD&ĐT Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2020;

     Trường THPT Hà Huy Tập xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC TIÊU

     1. Triển khai có hiệu quả quyết định 83/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Gia Lai;

     2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường, cập nhật, niêm yết, công bố công khai 100% thủ tục hành chính tại Văn phòng nhà trường, trên công thông tin điện tử của nhà trường.

     3. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính ở cơ quan.

     4. Tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

     5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cơ quan.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Cải cách thể chế

     - Thực hiện tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

     - Rà soát hệ thống hóa những văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành; kiểm tra, rà soát một số văn bản hành chính do thủ trưởng cơ quan ban hành trong năm 2019

     - Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành, đặc biệt là Hiến pháp, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

     - Tiếp tục rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của nhà trường đã được Sở phê duyệt, kiến nghị với các cấp cắt giảm, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền;

     - Phối hợp với các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường rà soát, công khai, đánh giá các thủ tục hành chính;

     - Công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố cả về quy trình thành phần các loại hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như phí, lệ phí theo quy định trên trang Web của nhà trường và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của nhà trường.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

     - Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong nhà trường theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở.

     - Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đảm bảo duy trì và hoạt động có hiệu quả của đơn vị được giao tự chủ theo Quyết định của UBND tỉnh.

     - Tiếp tục rà soát, xác định vị trí việc làm trong đơn vị, tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm.

     - Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/NĐ- CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với từng vị trí việc làm.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

    - Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo định hướng của tỉnh.

     - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về CCHC, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp của cán bộ gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ phụ huynh, học sinh.

     - Đổi mới công tác quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

     - Thực hiện nghiêm túc quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thuyên chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     - Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và đãi ngộ, khen thưởng bộ phận, cán bộ, công chức làm công tác CCHC nhằm khuyến khích, động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     - Phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025.

5. Cải cách tài chính công

     - Thực hiện tốt cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của chính phủ

     - Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với nhà trường.

     - Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục và tăng cường kiểm tra, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

     - Tiếp tục đổi mới lề lối và cách thức làm việc trong cơ quan, rà soát quy chế hoạt động của cơ quan, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ đã được lãnh đạo phân công, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc trong thực thi công vụ;

     - Tiếp tục khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. 100% CBGV, NV có hộp thư điện tử và thường xuyên trao đổi văn bản, tài liệu dưới dạng điện tử.

     - Tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của nhà trường, áp dụng chữ ký số nhằm giảm chi phí hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

     1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, trường học đối với công tác cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng cơ chế một cửa tại đơn vị;

     2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân; tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện.

     3. Áp dụng các phương pháp đánh giá cải cách hành chính qua các tiêu chí đánh giá cải cách hành chính.

     4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, tăng cường công khai các thủ tục hành chính, nâng cao mức độ cung ứng dịch vụ hành chính công và thực hiện hình một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

     5. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

     Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của nhà trường; BGH, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, văn phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện;

     Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở.

     Trên đây là Kế hoạch CCHC năm 2020 của Trường THPT Hà Huy Tập, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh bổ sung đề nghị phản ánh qua BGH để kịp thời điều chỉnh và chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở-để b/cáo;

- BGH, Các tổ, VP t/h

- Lưu VP.

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Hữu Hùng

Quyền phụ trách trường

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 33
Tháng 05 : 1.192
Năm 2021 : 6.302